Usluge etaloniranja i zašto se vrši etaloniranje

Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

pipete
birete
dispenzori

Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

analitičke vage
precizne vage
tehničke vage

Etaloniranje spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

inkubatori
sušnice
autoklavi

Merila u redovnoj eksloataciji su podvrgnuta kontinualnom naprezanju, habanju i raznim štetnim uticajima (promene vlažnosti, promene temperature, abrazivni i korozivni agensi), te zbog toga dolazi do odstupanja vrednosti merene veličine u odnosu na zadatu, u manjoj ili većoj meri.

Takođe, često dolazi do sistemskog pomeranja birača merene veličine (mehanizam birača vrednosti zapremine, birača talasnih dužina i sl.), zatim zamor materijala merne ćelije kod merila mase i sličnih promena koje takođe unose sistemsku grešku pri merenju određene veličine. Tačan iznos ovih odstupanja se utvrđuje procesom etaloniranja merila uz pripisanu mernu nesigurnost kao zbir svih utičućih faktora merenja. Takođe, kao atributivni rezultat nakon dobijenih rezultata merenja, korisniku merila se može izdati izjava o zadovoljavanju poznate specifikacije, odnosno pojedinih zahteva i odgovarajućih standarda. Ova izjava predstavlja opisni rezultat poređenja dobijenih rezultata merenja uz uračunatu mernu nesigurnost sa tolerantnim opsegom vrednosti koje je proizvođač specificirao za određeno merilo – etalonirani uzorak.

Najčešće postavljena pitanja korisnika laboratorije MetroCert!

Šta je etaloniranje?
Etaloniranje je skup postupaka kojim se, u određenim uslovima, uspostavlja (upoređuje) odnos između vrednosti veličine ostvarene etalonom i vrednosti koju pokazuje merilo.
Postupak etaloniranja uključuje i procenu merne nesigurnosti.

 

Rezultat etaloniraja može biti:

  • Greška, odnosno korekcija koju treba primeniti na pokazivanje
  • Vrednost merene veličine i sl.

Rezultati etaloniranja se iskazuju u Uverenju o etaloniranju.

Rezultati obuhvataju izmerene vrednosti i merne nesigurnosti sa kojima su te vrednosti pri etaloniranju procenjene.

Uverenje o etaloniranju može sadržati iskaz o usklađenosti sa metrološkom specifikacijom.

Potrebni uslovi koje korisnik treba da obezbedi pre etaloniranja

Etaloniranje vaga izvodi se na licu mesta kod korisnika. Potrebni uslovi koje korisnik treba da obezbedi pre etaloniranja:

  • mesto na kom se izvodi etaloniranje mora biti nedvosmisleno označeno npr. (analitička vaga, mesto za merenje)
  • radna površina mora biti čista, prostrana i stabilna
  • vaga mora biti nivelisana
  • vaga mora da poseduje identifikacioni broj, kao i druge slovne oznake koje sugerišu o kom proizvođaču je reč, da vaga nema oštećenja, kao i da su funkcijski prekidači ispravni, a prikazivanja rezultata merenja jasna
  • temperatura i relativna vlsažnost vazduha u prostoriji u kojoj će se izvoditi etaloniranje mogu biti kontrolisani klima uređajem
  • vibracije i stujanje vazduha ( promaja ) moraju biti minimizirani kako ne bi imali uticaja na izmerenu vrednost

Napomena: Svi efekti koji potiču od okoline, a koji nisu iključeni, direktno će se odraziti na mernu nesigurnost etaloniranja.

Koji je interval etaloniranja?
Interval između dva etaloniranja se određuje u skladu sa OIML preporukom OIML Guidelines for the determination of calibration intervals of measuring instruments.
Šta je overavanje merila i žigosanje?
Overavanje merila je postupak koji obuhvata pregled i označavanje (žigosanje) merila, odnosno izdavanje uverenja o overavanju, a kojim se konstatuje i potvrđuje da je merilo usklađeno sa zakonom propisanim zahtevima.
Overavanje merila može biti prvo, redovno ili vanredno.
Rezultat overavanja se iskazuje u Uverenju o overavanju merila.
Žigosanjem se potvrđuje da merilo ispunjava propisane zahteve.
Koja je procedura za overavanje merila?
Podnošenje zahteva za overavanje podrazumeva obraćanje nadležnoj organizacionoj jedinici za kontrolu i nadzor sa zahtevom za overavanje merila i odgovarajućim prilogom uz zahtev.
Svaka organizaciona jedinica za kontrolu i nadzor ima svoju teritorijalnu nadležnost na kojoj vrši overavanje merila.
Koja je razlika između etaloniranja i overavanja?
Overavanje je za određenu vrstu merila propisano odgovarajućim propisom i za te vrste merila je obavezno.
Obaveznom overavanju podležu merila koja se upotrebljavaju u domenu zakonske metrologije.
Etaloniranje je, u principu, dobrovoljno ali je obavezno za sve institucije koje su akreditovane ili se akredituju prema odgovarajućem referentnom standardu