Etaloniranje optičkih veličina

 

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje apsorpcionih spektrofotometara u UV i vidljivom spektru zračenja.
Pod apsorpcionim spektrofotometrima se podrazumevaju:

  • Spektrofotometri sa monohromatorom

  • Biohemijski analizatori

  • Čitači mikrotitracionih ploča

  • Fotometri/kolorimetri

Opseg etaloniranja:

Radna metoda obuhvata etaloniranje spektralnog koeficijenta propustljivosti (0%T-100%T) i/ili talasnih dužina (200nm-1000nm).

Metoda etaloniranja

Direktna metoda poređenja sa setom filtera za etaloniranje spektrofotometra i fotometra.
U skladu sa standardom ISO 17025 vrši se procena merne nesigurnosti i izdaje se uverenje o etaloniranju apsorpcionih spektrofotometra u UV i vidljivom delu spektra optičkog zračenja.

Merna oprema

Merna oprema koja se koristi za etaloniranje su setovi referentnih etalona spektralnog koeficijenta propustljivosti i referentnih etalona talasnih dužina. Korišćena merna oprema ima sledivost do nacionalnog ili međunarodnog etalona.

Uslovi etaloniranja

Mesto etaloniranja se određuje u zavisnosti od zahteva korisnika merila i u dogovoru sa njim, a može biti u prostorijama korisnika ili u laboratoriji MetroCert.

Uslovi etaloniranja podrazumevaju standardne laboratorijske uslove:
• radna površina mora biti čista i prostrana
• temperatura i relativna vlažnost mora biti stabilna i u granicama koje propisuje proizvođač datog uređaja
• da uređaj poseduje identifikacioni broj i slovne oznake koje sugerišu o kom proizvođaču je reč
• Korisničko uputstvo mora biti dostupno
• Potrebno je da uređaj postigne radnu temperaturu
• Strujanje vazduha mora biti minimalno

Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

pipete
birete
dispenzori

Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

analitičke vage
precizne vage
tehničke vage

Etaloniranje spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

inkubatori
sušnice
autoklavi