Etaloniranje optičkih veličina

 

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje apsorpcionih spektrofotometara u UV i vidljivom spektru zračenja.
Pod apsorpcionim spektrofotometrima se podrazumevaju:

 • Spektrofotometri sa monohromatorom

 • Biohemijski analizatori

 • Čitači mikrotitracionih ploča

 • Fotometri/kolorimetri

Opseg etaloniranja:

Radna metoda obuhvata etaloniranje spektralnog koeficijenta propustljivosti (0%T-100%T) i/ili talasnih dužina (200nm-1000nm).

Metoda etaloniranja

Direktna metoda poređenja sa setom filtera za etaloniranje spektrofotometra i fotometra.
U skladu sa standardom ISO 17025 vrši se procena merne nesigurnosti i izdaje se uverenje o etaloniranju apsorpcionih spektrofotometra u UV i vidljivom delu spektra optičkog zračenja.

Merna oprema

Merna oprema koja se koristi za etaloniranje su setovi referentnih etalona spektralnog koeficijenta propustljivosti i referentnih etalona talasnih dužina. Korišćena merna oprema ima sledivost do nacionalnog ili međunarodnog etalona.

Uslovi etaloniranja

Mesto etaloniranja se određuje u zavisnosti od zahteva korisnika merila i u dogovoru sa njim, a može biti u prostorijama korisnika ili u laboratoriji MetroCert.

Uslovi etaloniranja podrazumevaju standardne laboratorijske uslove:
• radna površina mora biti čista i prostrana
• temperatura i relativna vlažnost mora biti stabilna i u granicama koje propisuje proizvođač datog uređaja
• da uređaj poseduje identifikacioni broj i slovne oznake koje sugerišu o kom proizvođaču je reč
• Korisničko uputstvo mora biti dostupno
• Potrebno je da uređaj postigne radnu temperaturu
• Strujanje vazduha mora biti minimalno

Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

 • pipete
 • birete
 • dispenzori
Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

 • analitičke vage
 • precizne vage
 • tehničke vage
Etaloniranje spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

 • inkubatori
 • sušnice
 • autoklavi