Etaloniranje mernih funkcija termo komora

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje

merila temperature i relativne vlažnosti vazduha

kao funkcionalnih jedinica automatskih kontrolera procesa:

  • inkubatori, sušnice, autoklavi itd.

Opseg etaloniranja: -20°C- 1000°C

Metoda etaloniranja

Poređenje sa referentnim (etalonskim) instrumentom Standard Operating Procedure for the Data trace®System, Mesa Laboratories INC., Lakewood, Co, 2005.
Procena merne nesigurnosti se vrši u skladu sa standardom DKD i izdaje se uverenje o etaloniranju korisnicima usluga u skladu sa ISO 17025.

Merna oprema

Radnom metodom je predviđeno etaloniranje mernih funkcija kontrolera procesa u uređajima koji služe za održavanje zadatih referentnih uslova definisanih po zadatoj vrednosti temperature i/ili relativne vlažnosti vazduha. Merenje se izvodi upotrebom DataTrace sistema za akviziciju podataka o vrednostima temperature i relativne vlažnosti u određenim vremenskim intervalima. Etalone predstavljaju senzori za merenje temperature i RH% sa daljinskim upravljanjem tako da je njihovom upotrebom isključena mogućnost curenja sistema usled manje podesnog (klasičnog) načina pristupa mernim etalonom. Korišćena merna oprema ima sledivost do nacionalnog ili međunarodnog etalona.

Uslovi etaloniranja

Etaloniranje se vrši u prostorijama korisnika uređaja, ukoliko podnosilac zahteva ne zahteva drugačije, a u skladu je sa radnom procedurom i pravilima dobre laboratorijske prakse.

 

Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

pipete
birete
dispenzori

Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

analitičke vage
precizne vage
tehničke vage

Etaloniranje spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

inkubatori
sušnice
autoklavi