Etaloniranje merila mase

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem sa digitalnim prikazom rezultata:

 • analitičke vage

 • precizne vage

 • tehničke vage

Opseg etaloniranja: Do 20kg

Etaloniranje vaga

Metoda etaloniranja

Etaloniranje vaga se vrši u skladu sa standardom EURAMET cg-18/v03.
Tačnost pokazivanja, ekscentričnost i ponovljivost se proveravaju etalonskim tegovima OIML klase E2 (do 500g) i klase F1 (do 20Kg).
Procena merne nesigurnosti se vrši u skladu sa standardom EURAMET cg-18/v03 i izdaje se uverenje o etaloniranju korisnicima usluga u skladu sa ISO 17025.

 

Merna oprema

Korišćena merna oprema ima sledivost do nacionalnog ili međunarodnog etalona.

Uslovi etaloniranja

Etaloniranje vaga se vrši u prostorijama korisnika merila, ukoliko podnosilac zahteva ne zahteva drugačije, a u skladu je sa radnom procedurom i pravilima dobre laboratorijske prakse.

• Radna površina mora biti čista i prostrana
• Uređaj mora biti postavljen stabilno na radnoj površini bez mogućnosti slučajnog pomeranja, a vaga mora biti nivelisana
• Uređaj – predmet etaloniranja mora posedovati identifikacioni broj i slovne oznake koje sugerišu o kom proizvođaču je reč
• Korisničko uputstvo mora biti dostupno
• Temperatura i relativna vlažnost moraju biti stabilne i u granicama koje propisuje proizvođač etaloniranog uređaja
• Strujanje vazduha mora biti minimalno
• Potrebno je da uređaj postigne radnu temperaturu pre početka etaloniranja

 

 

Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

 • pipete
 • birete
 • dispenzori
Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

 • analitičke vage
 • precizne vage
 • tehničke vage
Etaloniranje spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

 • inkubatori
 • sušnice
 • autoklavi