Etaloniranje merila mase

Obim akreditacije obuhvata etaloniranje elektromehaničkih vaga sa neautomatskim funkcionisanjem sa digitalnim prikazom rezultata:

  • analitičke vage

  • precizne vage

  • tehničke vage

Opseg etaloniranja: Do 20kg

Etaloniranje vaga

Metoda etaloniranja

Etaloniranje vaga se vrši u skladu sa standardom EURAMET cg-18/v03.
Tačnost pokazivanja, ekscentričnost i ponovljivost se proveravaju etalonskim tegovima OIML klase E2 (do 500g) i klase F1 (do 20Kg).
Procena merne nesigurnosti se vrši u skladu sa standardom EURAMET cg-18/v03 i izdaje se uverenje o etaloniranju korisnicima usluga u skladu sa ISO 17025.

 

Merna oprema

Korišćena merna oprema ima sledivost do nacionalnog ili međunarodnog etalona.

Uslovi etaloniranja

Etaloniranje vaga se vrši u prostorijama korisnika merila, ukoliko podnosilac zahteva ne zahteva drugačije, a u skladu je sa radnom procedurom i pravilima dobre laboratorijske prakse.

• Radna površina mora biti čista i prostrana
• Uređaj mora biti postavljen stabilno na radnoj površini bez mogućnosti slučajnog pomeranja, a vaga mora biti nivelisana
• Uređaj – predmet etaloniranja mora posedovati identifikacioni broj i slovne oznake koje sugerišu o kom proizvođaču je reč
• Korisničko uputstvo mora biti dostupno
• Temperatura i relativna vlažnost moraju biti stabilne i u granicama koje propisuje proizvođač etaloniranog uređaja
• Strujanje vazduha mora biti minimalno
• Potrebno je da uređaj postigne radnu temperaturu pre početka etaloniranja

 

Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

pipete
birete
dispenzori

Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

analitičke vage
precizne vage
tehničke vage

Etaloniranje spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

inkubatori
sušnice
autoklavi