Etaloniranje merila zapremine

etaloniranje merila zapremine sa klipnom funkcijom
Obim akreditacije obuhvata etaloniranje merila zapremine sa klipnom funkcijom i to:

  • pipete (jednokanalne i višekanalne)

  • birete

  • dispenzori

Opseg etaloniranja: 1μl – 10ml za pipete i 1ml – 100ml za birete i dispenzere.

Etaloniranje pipeta

Metoda etaloniranja

Etaloniranje se vrši gravimetrijskom metodom u skladu sa standardom ISO8655, uz kontinualno sprovođenje dobre laboratorijske prakse. Proverava se tačnost između podešene i stvarne zapremine i ponovljivost uređaja.
Procena merne nesigurnosti vrši se u skladu sa standardom EURAMET cg-19,ver. 2 i izdaje se uverenje o etaloniranju korisnicima usluga u skladu sa ISO 17025.

Merna oprema

U ovu svrhu, MetroCert koristi savremeni merni sistem Radwag sa integrisanim sistemom akvizicije podataka o parametrima koji utiču na rezultate merenja i uz pomoć specijalno dizajniranog softvera vrši njihovu automatsku obradu, a sav merni sistem je konstruisan tako da dodatno smanjuje pojedine komponente merne nesigurnosti pripisane krajnjim rezultatima etaloniranja. Korišćena merna oprema ima sledivost do nacionalnog ili međunarodnog etalona.

Uslovi etaloniranja

Etaloniranje merila zapremine se vrši isključivo u prostorijama laboratorije MetroCert.

Etaloniranje pipeta

Etaloniranje merila zapremine

pipete
birete
dispenzori

Etaloniranje vaga

Etaloniranje merila mase

analitičke vage
precizne vage
tehničke vage

Etaloniranje spektrofotometra

Etaloniranje optičkih veličina

Etaloniranje fotometra i spektrofotometra

Etaloniranje inkubatora

Etaloniranje termo komora

inkubatori
sušnice
autoklavi